; >

Home

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
Trung tâm Đào tạo Trực tuyến NET2E
  • Truy cập miễn phí vào LMS cả khi không triển khai áp dụng hệ thống đó cho các dịch vụ học trực tuyến
  • Cung cấp nội dung trực tuyến cốt lõi cho các lĩnh vực khác nhau như năng lực lãnh đạo, năng lực công việc cơ bản,chiến lược kinh doanh, văn hóa & cuộc sống
  • Cung cấp giải pháp tích hợp cho PC và di động cho việc học thông minh
  • Hệ thống LMS
  • Kho Nội dung
    cốt lõi
  • Hỗ trợ Vận
    hành