Thursday, 19/09/2019 | 15:17 GMT+7
CEFR - C1

 

CEFR (The common European Framework of Reference for Languages) là Khung Tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu là một hệ thống quốc tế đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học, dựa trên 6 cấp độ, từ A1 đến C2.

 

Chứng chỉ C1 là cấp độ thứ năm trong CEFR, thể hiện người học đã thuần thục ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ phức tạp và có thể giao tiếp hiệu quả trong tất cả các tình huống, đọc hiểu các tài liệu phức tạp. Bài kiểm tra đánh giá cả 4 kĩ năng ngôn ngữ - đọc, viết, nghe và nói.

 

Bài thi gồm 4 bài thi nhỏ, gồm có:

- Bài thi Đọc-Sử dụng ngôn ngữ gồm 8 phần với 56 câu hỏi, chiếm 40% tổng số điểm của bài thi C1.

  Thời gian: 1 giờ 30 phút

- Bài thi Viết gồm 2 phần, chiếm 20% tổng số điểm của bài thi C1.

  Thời gian: 1 giờ 30 phút

- Bài thi Nghe gồm 4 phần với 30 câu hỏi, chiếm 20% tổng số điểm của bài thi C1.

  Thời gian: 40 phút

- Bài thi Nói gồm 4 phần, chiếm 20% tổng số điểm của bài thi C1.

  Thời gian: 15 phút cho một cặp thí sinh

 

 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
090-621-6298
Từ 8:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

HỖ TRỢ HỌC VIÊN
098-980-1919
Từ 8:00 - 22:00 hàng ngày